zbut inpbulgaria blog

Обзор на промени в нормативните изисквания по ЗБУТ през 2021 г.

15/01/2022 0 By инж. Найден Петков

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документ Обнародване
(при кликване на линка на ДВ ще видите анализа)
Наредба № РД-06-4 от 2 март 2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави ДВ, бр. 23 от 19.3.2021
Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните ДВ, бр. 106 от 15.12.2021

ОТМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нормативен документ Изменение (с линк към анализа)
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните ДВ, бр. 106 от 15.12.2021

ИЗМЕНЕНИ КОДЕКСИ, ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ

Нормативен документ Изменение (с линк към анализа)
Кодекс за социално осигуряване изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г.,  ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г. ,  ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.
 Закон за автомобилните превози ДВ, бр. 22 от 16.3.2021: Регулация на частните линейки в Закона за автомобилните превози
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ДВ. бр.80 от 24.09.2021г.
Закон за движението по пътищата ДВ, бр.26 от 30.3.2021
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ДВ, бр.19 от 5.3.2021
Закон за здравето ДВ. бр.21 от 12.03.2021г.
Закон за лечебните заведения ДВ. бр.11 от 9.02.2021г.
Закон за Министерството на вътрешните работи ДВ. бр.20 от 9.03.2021г.
Закон за националната стандартизация ДВ. бр.14 от 17.02.2021г.
Закон за подземните богатства ДВ. бр.17 от 26.02.2021г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ. бр.21 от 12.03.2021г.
Закон за устройство на територията ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.
ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.
ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.
Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания ДВ, бр. 28 от 6.04.2021
Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ, бр. 52 от 22.6.2021
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи ДВ, бр. 59 от 16.7.2021

ИЗМЕНЕНИ НАРЕДБИ и ЗАПОВЕДИ

Нормативен документ Изменение (с линк към анализа)
Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място ДВ, бр. 99 от 26.11.2021

Виж разяснително видео относно измененията

Наредба № 6 от 26.06. 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ДВ. бр.100 от 30.11.2021г.
Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа ДВ, бр. 47 от 4.6.2021 – техническа поправка
Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа ДВ, бр. 47 от 4.6.2021
Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 – не изисква действия
Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация ДВ, бр. 57 от 09.07.2021
Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари. ДВ, бр. 91 от 2.11.2021
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи ДВ. бр.63 от 30.07.2021г.
Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби ДВ. бр.28 от 6.04.2021г.
Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ДВ, бр. 37 от 7.5.2021
Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол ДВ. бр.103 от 10.12.2021
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредба за медицинската експертиза ДВ, бр. 59 от 16.7.2021
Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести ДВ, бр. 59 от 16.7.2021
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина ДВ, бр. 11 от 9.2.2021
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги ДВ. бр.6 от 22.01. 2021г.
 Заповед № РД-184/9.03.2021 г. Нова Заповед с формат на оценка на безопасността на съхранението на ОХВС
Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г. ДВ, бр. 93 от 9.11.2021
Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ). ДВ, бр. 102 от 7.12.2021: Нов образец на декларация за трудова злополука

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА МВР И МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно време ДВ. бр.83 от 5.10.2021г.