INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

Организиране на дейностите по пожарна безопасност

Дейности по пожарна безопасност

Ние ще организираме и извършим всички необходими мероприятия свързани с пожарна и аварийна безопасност. Ще разработим пълен комплект от индивидуално пожарно досие съобразено със спецификите на Вашето дружество и Българското законодателство. Ако вече имате разработено такова ние ще му направим пълна ревизия и ще продължим да го поддържаме съобразно новите тенденции и закони. Ще извършваме вътрешнофирмени периодични проверки и обходи с цел противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обектите.

Дейности по осъществяване на пожарна безопасност в обекти включват:

  • Определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията, съгласно действащите правила и норми за ПБ;
  • Противопожарно обследване;
  • Разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите (заповеди, вътрешни правила, инструкции, протоколи, планове за евакуация и други документи, отнасящи се до организацията на ПБЗН в обекта);
  • Проиграване на плановете за действие на личния състав при пожар, аварии и този за евакуация, като се състави протокол за мероприятието;
  • Изготвяне на евакуационни схеми;
  • Ежемесечна проверка на пожарогасители и пожарни кранове;
  • Организиране периодичните проверки на пожарогасителни и пожаро-известителни съоръжения;