INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

Подпомагане на службата по трудова медицина

Подпомагане на службата по трудова медицина

Съвместно ще работим с Вашата служба по трудова медицина, или можем да ви предложим наш партньор, като подпомогнем извършването на:

Оценка на риска на работното място:

 1. Оценката на риска обхваща всички аспекти на трудовата дейност, в т. ч.:
  – работни процеси;
  – работно оборудване – машини, съоръжения, инструменти и др.;
  – работните места с техните параметри по безопасност, хигиена на труда и ергономия;
  – организация на труда – сменност, работно време и почивки;
  – други фактори, които могат да породят риск;
 2. Разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 3. Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка;
 4. Участие при избор на новo – технологично оборудване, работни процеси, методи и материали, с оглед определяне на потенциалния здравен риск;
 5. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа. Изготвяне на становища и анализи за здравословното състояние на служителите
 6. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за безопасна работа, за опазване на здравето и безопасността при работа.

Анализ на здравословното състояние на персонала:

 1. Консултира работодателя при организиране на предварителни и задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти и честотата на превеждането им;
 2. Изготвяне на заключения за пригодността на новопостъпилите работещи за даден вид работа;
 3. Анализ на резултатите от периодичните медицински прегледи и изследвания;
 4. Годишен анализ за здравното състояние на работещите на база на показателите за временна и трайна нетрудоспособност, данните за професионална заболеваемост, трудов травматизъм и връзката им с условията на труд;
 5. Уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещите, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение

Организира извършването на профилактични медицински прегледи, съобразени с конкретните условия на труд, оценката на риска по работни места и Наредба №3 за предварителни и периодични медицински прегледи на работещите.