Категория: Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд


Ние ще организираме и извършим всички необходими мероприятия свързани със Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Ще разработим пълен комплект от индивидуална документация по ЗБУТ съобразно спецификите на Вашето предприятие. Ако вече имате разработена такава или притежавате сертификат по BS OHSAS 18001:2007 / ISO 45001 ние ще продължим поддържането на системата ви съобразно новите тенденции на Българското законодателство и ISO стандарта. Ще извършваме периодичните вътрешнофирмени проверки изискващи се от Българското законодателство.

От задължителните дейности по Закона за здравословни безопасни условия на труд и приетите на негово основание нормативни актове до цялостното управление на всички дейности, свързани с безопасност на работното място Ние ще разработим и поддържаме цялостната ви документация, съобразено Вашите специфични задължения. Ние ще защитаваме Вашите интереси пред контролните органи.

Вие ще получите пълен комплект документация по ЗБУТ, адаптирана за Вашето дружество и съдържаща:

 • Програма за оценяване на риска;
 • Ежегодно разработване и проследяване на програмата за предотвратяване на роска;
 • Протоколи от контрол на фактори на работна среда;
 • Протоколи от контрол на електрически съоръжения и инсталации;
 • Оценка на условията на труд и професионалните рискове;
 • Оценка на професионалния риск по работни места;
 • Програма за предотвратяване на професионалния риск;
 • Физиологичен режим на труд и почивка;
 • Оценка на лични предпазни средства и работно облекло и утвърждаване на списъци;
 • Списък на подлежащите на задължителни периодични медицински прегледи;
 • Документи по чл. 403А от Кодекса на труда;
 • Правилник за вътрешния трудов ред;
 • Удостоверение за лице, което провежда инструктажи (ако е необходимо);
 • Документи за учредяване на Група/Комитет по условия на труд;
 • Вътрешно фирмени заповеди, инструкции и програми за инструктаж и обучения;
 • Периодични анализи на безопасността в дружеството;
 • Регистър на трудови злополуки;
 • Регистър за съдържание на аптечките;
 • Регистър за проверка на стелажи;
 • Регистър за проверка на ръчните ел. инструменти;
 • Досие за проверка на карите;
 • Изпитни протоколи;
 • Документация по електро-безопасност;
 • Картотека на опасните химически вещества и смеси;
 • Разработване и актуализиране на инструкции за безопасна работа с химически вещества и смеси;
 • Разработване и актуализиране на инструкции за безопасна експлоатация на машините;
 • Споразумение по чл. 18 от ЗБУТ за фирми работещи на обща площадка;
 • Ежегоден одит на цялата документация или система по ЗБУТ;
 • Провеждане на инструктажи;
 • Определяне и провеждане на консултации за решаване на въпроси свързани с уязвими места в дейността по ЗБУТ;
 • Измерване на фактори в работна и в околната среда:
 • Микроклимат– температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха;
 • Осветеност-изкуствено осветление в работна и битова среда;
 • Шум в работна среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради и шум в околна среда – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звуково налягане, дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво;
 • Вибрации –дневна стойност на експозиция на вибрации предавани на системата „ръка-рамо” и на цялото тяло;
 • Електромагнитни полета – оценка на електромагнитното излъчване в подстанции за високо напрежение /ОРУ и ЗРУ/ и трафопостове; оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки;
 • Некохерентни оптични лъчения – Оценяване на експозиция на оптични некохерентни лъчения чрез Плътност на мощност /облъченост/; Количество облъченост /енергетична доза/; Плътност на мощност в единица пространствен ъгъл.
 • Кохерентни оптични лъчения (лазери) WBGT Индекс : Гореща заобикаляща среда – оценка на топлинното натоварване чрез индекс на топлинно натоварване (WBGT);
 • Климатични инсталации –температура на въздуха; относителна влажност на въздуха;
 • Вентилационни инсталации –дебит на въздуха; скорост на въздушен поток;
 • Прах в работна среда – концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция на прах;
 • Токсични вещества в работна среда – концентрация на химични агенти във въздуха чрез линейно колориметричен метод с индикаторни тръбички и чрез колориметричен капков метод
 • Свободен кристален силициев диоксид (СКСД) – концентрация на (СКСД) в респирабилната фракция на праха във въздуха на работната среда;
 • Минерални масла във въздуха на работната среда – концентрация на минерални масла във въздуха на работната среда;
 • Качеството на въздуха в помещенията на обществени сгради чрез измерване на концентрацията на въглероден диоксид (СО2);
 • Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”;
 • Съпротивление на защитни заземителни инсталации;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;
 • Съпротивление на изолация;
 • Защитни прекъсвачи /ДТЗ/ – ток на задействане; съпротивление на предпазно заземяване;
 • Физическо натоварване – определяне на физическото натоварване чрез измерване на сърдечната честота;
 • Топлинно облъчване – плътност на потока на топлинно облъчване .