Категория: Съоръжения с повишена опасност

Съоръжения с повишена опасност


Ние ще организираме извършването на всички периодични проверки, прегледи и профилактики на съоръженията с повишена опасност, които експлоатирате. Следим и ви уведомяваме за състоянието на всяко съоръжение. Следим неговия ресурс, организираме периодичното му обслужване от фирма, притежаваща съответното разрешително по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и организираме провеждането на техническите му прегледи от лице получило лицензия по чл. 34, ал.1 от ЗТИП или от държавните контролни органи. Ние присъстваме на всеки преглед и проверка от държавните контролни органи и защитаваме Вашите интереси. Поддържаме в съответствие цялата документация на съоръженията (техните индивидуални досиета), като поддържаме и онлайн платформа, чрез която по всяко време Вие можете да проверите статуса на вашето съоръжение.

Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията видове и типове съоръжения с повишена опасност, подлежащи на технически надзор и периодично обслужване са:

2.1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

2.1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до и над 0,05 MРa;

2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до и над 130 °С.

2.2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от и над 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:

2.2.1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:

2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до и над 1,6 МРа и температура на стените на съда до и над 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали достига и превишава числото 4000;  

2.2.1.3. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;

2.2.1.4. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение – топлообменници на разделителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;

2.2.1.5. Съдове за хладилни уредби;

2.2.1.6. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1. 2.2.2. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.

т. 2.2.2 Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.

2.3. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110° С до и над 450° С включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

2.4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:

2.4.1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, както следва:

2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

2.4.1.2. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;

2.4.2. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, както следва:

2.4.2.1. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

2.4.3. Газови уреди.

2.4.3.1. тип “А” – газови уреди без инсталация за отвеждане на димните газове, при които въздухът за горене се засмуква от помещението (например газови огнища, готварски газови уреди, лабораторни горелки, вградени газови пекарни):

а) А1 – газови уреди без вентилатори;

б) А2 – газови уреди с вентилатор след горелката (топлообменника);

в) А3 – газови уреди с вентилатор пред горелката;

2.4.3.2. тип “В” – газови уреди с инсталация за отвеждане на димните газове, засмукващи въздуха за горене от работното помещение:

а) тип “В1” – газови горивни инсталации със защита при липса на тяга:

аа) В11 – газова горивна инсталация без вентилатор;

бб) В13 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката;

вв) допълнителен индекс BS за газови горивни инсталации със съоръжение за контрол на димните газове;

б) тип “В2” – газови горивни инсталации без защита при липса на тяга:

аа) В22 – газова горивна инсталация с вентилатор след топлообменника;

бб) В23 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката;

в) тип “В3” – газови горивни инсталации без защита при липса на тяга, при която всички детайли по пътя на димните газове, намиращи се при свръхналягане, се обтичат от въздух за горене:

аа) В32 – газова горивна инсталация с вентилатор след топлообменника;

бб) В33 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката;

2.4.3.3. тип “С” – газови горивни инсталации за отвеждане на димните газове, засмукващи въздух за горене чрез затворена система отвън (газовите горивни инсталации, незасмукващи въздух от работното помещение):

а) тип “С1” – газови горивни инсталации с хоризонтално подаване на въздух за горене и хоризонтално отвеждане на димните газове през външната стена, които се заустват близо една до друга в една и съща област на налягането:

аа) С11 – газова горивна инсталация без вентилатор;

бб) С12 – газова горивна инсталация с вентилатор след топлопроизводителя;

вв) С13 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката;

б) тип “С3” – газови горивни инсталации с вертикално подаване на въздух за горене и вертикално отвеждане на димните газове през покрива, които се заустват близо една до друга в една и съща област на налягането:

аа) С32 – газова горивна инсталация с вентилатор след топлопроизводителя;

бб) С33 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката;

в) тип “С4” – газови горивни инсталации с подаване на въздух за горене и отвеждане на димните газове чрез свързване към обща система за приток на въздух и за отвеждане на димните газове към газова горивна инсталация:

аа) С42 – газова горивна инсталация с вентилатор след топлопроизводителя;

бб) С43 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката;

г) тип “С5” – газови горивни инсталации с подаване на въздух за горене и отвеждане на димните газове през различни инсталации, които се заустват в различни области на налягането:

аа) С52 – газова горивна инсталация с вентилатор след горелката;

бб) С53 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката;

д) тип “С6” – газови горивни инсталации, предвидени за свързване към неизпитана инсталация за захранване с въздух за горене и отвеждане на димните газове:

аа) С62 – газова горивна инсталация с вентилатор след топлообменника;

бб) С63 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката;

е) тип “С8” – газови горивни инсталации, предвидени за свързване към обща инсталация за отвеждане на димните газове при разделно захранване с въздух за горене отвън:

аа) С82 – газова горивна инсталация с вентилатор след топлообменника;

бб) С83 – газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката.

2.5. Ацетиленови уредби – ацетиленови генераторни станции, ацетиленови генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи. (Съоръжения с повишена опасност)

2.6. Повдигателни съоръжения:

2.6.1. Товароподемни кранове, както следва:

2.6.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;

 2.6.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;

 2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 10t включително.

 2.6.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфери и електромагнит.

 2.6.3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове.

 2.6.4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.

 2.6.6. Товарозахващащи приспособления.

2.6.7. Подвижни работни площадки.

2.6.8. Всички строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари, независимо от вида на строежа, в който са монтирани, както и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради.

2.6.9. Окачени кошове за повдигане на хора.

2.7. Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

2.8. Въжени линии и ски-влекове:

2.8.1. Висящи товарни въжени линии.

2.8.2. Ски-влекове.


Криогенен съд

By инж. Найден Петков

Криогенните съдове са съоръжения, които не са сред най-разпространените съоръжения с повишена опасност, въпреки това те са такива и за…